MANAGEMENT

 

FOUNDERS : 

 S.V.N.KUMAR

 P.R.S.SOWJANYA

 P.N.V.NARAYANA

 K.SURESH

ADVISOR :                 

 P.R.K.SRINIVAS ( RAMU)

ADMINISTRATION TEAM FROM JUN 2024

S.V.N.KUMAR

S.V.S.P.JYOTHI